Annemie Neyts over het nieuwe EU-verdrag

Annemie Neyts, de ELDR partijvoorzitter wil dat: “het nieuwe verdrag zowel de institutionele en procedurele innovaties omvat, als het bindende karakter van het Handvest van de grondrechten”.

 

ELDR Partij verklaring over het nieuwe EU verdrag

 

De Europese Liberalen willen het volgende zien in het nieuwe verdrag:

 

De Europese Liberale en Democratische partij ELDR steunt het Duitse voorzitterschap van de Europese Unie in haar pogingen om een uitweg te vinden voor de blokkering die momenteel heerst met betrekking tot het Grondwettelijk Verdrag en is het eens dat er op de Europese top van 21 en 22 juni een tijdschema moet worden opgesteld om te komen tot institutionele hervormingen.

 

Annemie Neyts, de ELDR partijvoorzitter wil dat: “het nieuwe verdrag zowel de institutionele en procedurele innovaties omvat, als het bindende karakter van het Handvest van de grondrechten. Deel III van het oorspronkelijke Grondwettelijke verdrag dat de bepalingen van de huidige verdragen bevat met betrekking tot de beleidsterreinen van de Europese Unie hoeft geen deel uit te maken van het nieuwe verdrag. Maar waar de institutionele en procedurele bepalingen uit deel III verder gaan dan de huidige verdragen, moeten deze toegevoegd worden in deel I.” Het is essentieel dat de volgende bepalingen worden opgenomen in het nieuwe verdrag:

 

Grondrechten voor de burgers van de EU:

 

–         Een verwijzing moet worden gemaakt naar het Europees handvest van de grondrechten waardoor het bindend wordt voor de lidstaten

 

Een sterkere rol voor de EU in de wereld:

 

–         een minister van buitenlandse zaken en een diplomatieke dienst voor de EU, die de huidige Hoge Vertegenwoordiger van de EU en de Europees Commissaris voor de buitenlandse betrekkingen vervangt, waardoor Europa met één stem kan spreken op het wereldtoneel

–         een internationale juridische persoonlijkheid die de EU de mogelijkheid geeft om volledig deel te nemen in de wereldinstellingen

 

Meer mogelijkheden voor de EU om de uitdagingen aan te gaan:

 

–         uitbreiding van de beleidsterreinen waar met gekwalificeerde meerderheid besluiten genomen kunnen worden: asiel, immigratie, juridische samenwerking in ernstige grensoverschrijdende misdaad;

–         Een protocol over de modernisering van EU beleidsterreinen waaronder een solidariteitsbepaling tussen de lidstaten over energie, grotere coordinatie om terrorisme te bestrijden en de gezamenlijke Europese defensie te verbeteren

 

Meer controle door de nationale parlementen:

 

–         Nationale parlementen moeten toezicht houden op het subsidiariteitsbeginsel

 

Een toezegging dat het verdrag in 2009 in werking kan treden:

 

–         Een toezegging om het verdrag te laten ratificeren door de nationale parlementen en een tijdslijn voor goedkeuring